BỘ BƠM XĂNG HONDA

16710-KVG-901

Ký hiệu: 16710-KVG-901

Tương tích: BƠM AIRBLADE CƠ

16700-KVG-A31

Ký hiệu: 16700-KVG-A31

Tương tích: AIRBLADE 110 (2010)

16700-KVG-V41

Ký hiệu: 16700-KVG-V41

Tương tích: AIRBLADE 110 (2012)

16700-K27-V01

Ký hiệu: 16700-K27-V01

Tương tích: AIRBLADE 125i (2013-2015)

16700-KPH-315

Ký hiệu: 16700-KPH-315

Tương tích: FUTURE FI CŨ

16700-KYZ-711

Ký hiệu: 16700-KYZ-711

Tương tích: FUTURE 125 Fi

16700-KWZ-901

Ký hiệu: 16700-KWZ-901

Tương tích: WAVE RSX AT 110

16700-K03-H01

Ký hiệu: 16700-K03-H01

Tương tích: WAVE 110 RSX Fi (2014)

16800-GFM-B20

Ký hiệu: 16800-GFM-B20

Tương tích: LEAD 110 / SCR

16700-K12-901

Ký hiệu: 16700-K12-901

Tương tích: LEAD 125i (2013)

16700-K12-931

Ký hiệu: 16700-K12-931

Tương tích: LEAD 125i (2015)

16700-KZL-931

Ký hiệu: 16700-KZL-931

Tương tích: VISION CŨ

16700-K44-V01

Ký hiệu: 16700-K44-V01

Tương tích: VISION 2015

16730-KTF-641

Ký hiệu: 16730-KTF-641

Tương tích: SH125 - 150 Ý

16700-K01-901

Ký hiệu: 16700-K01-901

Tương tích: SH125 - 150 Việt (2012)

16700-KZR-305

Ký hiệu: 16700-KZR-305

Tương tích: SH MODE

16700-KWN-901

Ký hiệu: 16700-KWN-901

Tương tích: PCX ĐỜI ĐẦU

16700-KWN-711

Ký hiệu: 16700-KWN-711

Tương tích: PCX 150 (2012)

16700-K35-V01

Ký hiệu: 16700-K35-V01

Tương tích: PCX (2015)

16700-K26-901

Ký hiệu: 16700-K26-901

Tương tích: MÔ TÔ MSX

16700-K20-931

Ký hiệu: 16700-K20-931

Tương tích: MÔTÔ ZOOMER-X