Ổ KHÓA XE YAMAHA

5VD-H2501-02

Ký hiệu: 5VD-H2501-02

Tương tích: NOUVO 1, 2, 3

5P1-XH251-10

Ký hiệu: 5P1-XH251-10

Tương tích: NOUVO LX (NO 4)

1DB-XH25A-00

Ký hiệu: 1DB-XH25A-00

Tương tích: NOUVO SX (NO 5)

1DR-XH25A-00

Ký hiệu: 1DR-XH25A-00

Tương tích: NOZZA (kg chip

2BM-H252E-00

Ký hiệu: 2BM-H252E-00

Tương tích: NOZZA GRANDE(kg chip)

2BM-H252E-10

Ký hiệu: 2BM-H252E-10

Tương tích: NOZZA GRANDE(Có chip)

2XC-H252E-00

Ký hiệu: 2XC-H252E-00

Tương tích: NOUVO Fi 125i CÓ CHIP

5WUP-XH25A-60

Ký hiệu: 5WUP-XH25A-60

Tương tích: EXCITER CŨ

55P-XH25A-00

Ký hiệu: 55P-XH25A-00

Tương tích: EXCITER RC 135

35C-H252E-01

Ký hiệu: 35C-H252E-01

Tương tích: EXCITER 150

5VT-XH25A-40

Ký hiệu: 5VT-XH25A-40

Tương tích: JUPITER V

5B9-XH25A-10

Ký hiệu: 5B9-XH25A-10

Tương tích: JUPITER 2009

31C-H252E-01

Ký hiệu: 31C-H252E-01

Tương tích: JUPITER GRAVITA MỚI

2TD-H2510-00

Ký hiệu: 2TD-H2510-00

Tương tích: ACUZZO KHÔNG CHIP

2TD-H2510-01

Ký hiệu: 2TD-H2510-01

Tương tích: ACUZZO CÓ CHIP

5HU-XH25A-00

Ký hiệu: 5HU-XH25A-00

Tương tích: SIRIUS ĐỜI ĐẦU

5VT-XH25A-50

Ký hiệu: 5VT-XH25A-50

Tương tích: SIRIUS MỚI

1FC-H252E-00

Ký hiệu: 1FC-H252E-00

Tương tích: SIRIUS Fi

4D1-XH25A-50

Ký hiệu: 4D1-XH25A-50

Tương tích: MIO UMTIMO

1X9-XH25A-20

Ký hiệu: 1X9-XH25A-20

Tương tích: MIO CŨ

15C-XH251-00

Ký hiệu: 15C-XH251-00

Tương tích: LEXAM

44S-XH25A-01

Ký hiệu: 44S-XH25A-01

Tương tích: LUVIAS GTX

16S-XH25A-10

Ký hiệu: 16S-XH25A-10

Tương tích: TAURUS

2DP-XH250-00

Ký hiệu: 2DP-XH250-00

Tương tích: NM - X