BỘ BƠM XĂNG YAMAHA

1DB-E3907-01

Ký hiệu: 1DB-E3907-01

Tương tích: BƠM NOUVO SX (5)

18S-E3907-10

Ký hiệu: 18S-E3907-10

Tương tích: BƠM NOZZA

1FC-E3907-01

Ký hiệu: 1FC-E3907-01

Tương tích: BƠM SIRIUS Fi

1DY-E3907-02

Ký hiệu: 1DY-E3907-02

Tương tích: BƠM JUPITER Fi

4D2-E3907-10

Ký hiệu: 4D2-E3907-10

Tương tích: BƠM CU-XI